Wydział Promocji Handlu i InwestycjiAmbasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Strona główna

Przewodnik po rynku

Zatrudnienie Polaków w Niemczech

Zatrudnienie Polaków w Niemczech

 

 

 

 

 

 

 

 
Stan prawny od 1 maja 2011 r.
 

A. Wstęp

I. Zmiany prawa związane z otwarciem rynku pracy
II. Niemiecki rynek pracy
1. Poszukiwani pracownicy
2. Bezrobocie
3. Średnie wynagrodzenie
4. Wynagrodzenie minimalne
5. Polskie agencje pracy
 

B. Pierwsze kroki po przyjeździe

1. Obowiązek meldunkowy
2. ELStAM
3. Konto bankowe
 

C. Podstawy niemieckiego prawa pracy
 

I. Indywidualne prawo pracy
1. Pojęcie pracownika
2. Powstanie stosunku pracy
a) Najważniejsze rodzaje umowy o pracę
b) Prawo zadawania pytań przed podpisaniem umowy o pracę
c) Umowa o pracę
d) Zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia socjalnego
3. Podstawowe obowiązki pracodawcy w ramach istniejącego stosunku pracy
a) Wypłata wynagrodzenia
b) Wynagrodzenie za nadgodziny, pracę w święta i niedziele oraz
w godzinach nocnych
c) Obowiązek faktycznego zatrudnienia pracownika
d) Obowiązek dbałości pracodawcy o dobro pracownika
e) Terminy prekluzyjne/terminy utraty roszczeń (tzw. „Verfallfristen”
lub „Ausschlussfristen”)
4. Podstawowe obowiązki pracownika w ramach istniejącego stosunku pracy
a) Obowiązek świadczenia pracy
b) Obowiązek uwzględnienia interesów pracodawcy, obowiązek lojalności
5. Ciągłość wypłaty wynagrodzenia
a) Ciągłość wypłaty wynagrodzenia w wypadku choroby
b) Dni ustawowo wolne od pracy
c) Przejściowa przeszkoda w świadczeniu pracy
6. Urlop
a) Wymiar urlopu 
b) Prawo do urlopu
c) Urlop częściowy (urlop w wymiarze proporcjonalnym)
d) Udzielenie urlopu
e) Urlop i choroba               
f) Utrata roszczenia
g) Wynagrodzenie w czasie urlopu
h) Ekwiwalent pieniężny zamiast urlopu („Urlaubsabgeltung”)
i) Dodatkowe jednorazowe świadczenie pieniężne („Urlaubsgeld”)
7. Ochrona matek
a) Rozmowa kwalifikacyjna
b) Okresy ochronne
c) Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę 
d) Dodatkowy czas na karmienie dziecka

8. Urlop wychowawczy
a) Okres urlopu wychowawczego
b) Wniosek o przyznanie urlopu wychowawczego
c) Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę
d) Dalsze regulacje odnośnie do urlopu wychowawczego
9. Specyfika umów o pracę na czas określony
a) Rzeczowy powód
b) Zatrudnienie nowego pracownika
10. Prawo do zmniejszenia wymiaru godzin pracy
11. Zmiany w stosunku pracy
a) Zmiana warunków zatrudnienia i płacy za obopólną zgodą
b) Prawo do udzielania poleceń służbowych przez pracodawcę
c) Wypowiedzenie zmieniające (tzw. „Änderungskündigung“)
12. Rozwiązanie stosunku pracy
a) Informacje ogólne
b) Wypowiedzenie umowy o pracę
c) Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia
d) Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym
e) Proces sądowy
f) Ochrona przed wypowiedzeniem specjalnych grup pracowników
g) Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (tzw. „Aufhebungsvertrag”)
h) Świadectwo pracy  
13. Odpowiedzialność pracownicza

II. Prawo zbiorowych stosunków pracy
1. Rada zakładowa
a) Wstęp
b) Utworzenie rady zakładowej
c) Prawa/uprawnienia rady zakładowej
2. Związki zawodowe/układy zbiorowe pracy
a) Wstęp
b) Układy zbiorowe pracy
c) Prawo do strajku
 
III. Oddelegowanie pracowników do pracy w Niemczech
1. Oddelegowanie pracowników
2. Ustawowe warunki zatrudnienia dotyczące wszystkich pracowników
3. Regulacje dotyczące tylko niektórych branż
4. Odpowiedzialność przedsiębiorcy generalnego
5. Możliwość dochodzenia roszczeń przed sądem niemieckim

IV. Sądy pracy
1. Koszty procesu
2. Reprezentacja przed sądem
3. Termin ugodowy
 

D. Ubezpieczenia społeczne w Niemczech


I. Wstęp
II. Ubezpieczenie chorobowe (tzw. „Krankenversicherung”)
III. Ubezpieczenie emerytalne (tzw. „Rentenversicherung”)
IV. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (tzw. „Arbeitslosenversicherung”)
V. Ubezpieczenie na wypadek opieki (tzw. „Pflegeversicherung”)


E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech
 

I. Obowiązek podatkowy w Niemczech
1. Przykład
2. Istnienie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
a) Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych
b) Pobyt czasowy

II. Opodatkowanie w zakresie podatku dochodowego – co powinniśmy wiedzieć?
1. Opodatkowanie bieżące – potrącenie podatku od wynagrodzenia
a) Jaka jest definicja podatku od wynagrodzenia i jak jest on pobierany?
b) Karta podatkowa
c) Klasy podatkowe
d) Zmiany w karcie podatkowej
e) Procedura pobierania zryczałtowanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
f) Miesięczne rozliczenie płac
2. Roczne oświadczenie podatkowe
a) Kto musi, a kto powinien składać deklarację podatkową?
b) Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych
c) Wysokość należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

3. Czy konieczne jest opodatkowanie dochodów w Polsce?

 

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2011
  • https://prod.ceidg.gov.pl
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Leipziger Platz 2, Berlin 10117, Republika Federalna Niemiec
tel.: +49 30 206 226 70, fax: +49 30 206 226 730, e-mail: ,
Godziny urzędowania: pn.- pt., godz. 8.15-16.15
Czas lokalny: