Wydział Promocji Handlu i InwestycjiAmbasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Strona główna

Przewodnik po rynku

Świadczenie usług budowlanych w Niemczech

Świadczenie usług budowlanych w Niemczech

 

 

 

 
 

 

 


Wstęp


Część pierwsza


Ogólne uregulowania świadczenia usług budowlanych na rynku niemieckim
1. Regulacja dostępu do niemieckiego rynku usług budowlanych do dnia 30 kwietnia 2011 roku
2. Zniesienie ograniczeń w dostępie do niemieckiego rynku usług budowlanych – sytuacja prawna od dnia 1 maja 2011 roku
3. Transgraniczne świadczenie usług budowlanych w ramach delegowania pracowników
3.1. Zgłoszenie zamiaru wykonania usługi w ramach delegowania pracowników
3.2. Zgłoszenie do Urlopowej Kasy Budownictwa (tzw. „SOKA-Bau”)
3.3. Płace minimalne
3.4. Czas pracy
3.5. Bezpieczeństwo pracy i ubezpieczenie społeczne
3.6. Obowiązek sporządzenia i przechowywania dokumentacji
3.7. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa świadczącego usługi budowlane zlecającego wykonanie usług podwykonawcom według § 14 EntsG
3.7.1. Konsekwencje dla przedsiębiorstw
3.7.2. Konsekwencje dla pracowników
3.8. Zgłoszenie świadczenia usług do Izby Rzemieślniczej – uznawanie kwalifikacji zawodowych
3.9. Obowiązki podatkowe

 

Część druga


Wybrane aspekty niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
1. Źródła niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
1.1. Umowa o dzieło według BGB i umowa z zastosowaniem VOB
1.2. Umowa o dzieło, a umowa o dostawę prefabrykowanych materiałów, części lub instalacji budowlanych wg § 651 BGB
2. Formy świadczenia usług budowlanych
3. Zapłata za usługę
3.1. Wynagrodzenie kosztorysowe
3.2. Wynagrodzenie ryczałtowe
3.2.1. Globalne wynagrodzenie ryczałtowe (tzw. „Globalpauschalvertrag”)
3.2.2. Szczegółowe wynagrodzenie ryczałtowe (tzw. „Detailpauschalvertrag”)
3.3. Wynagrodzenie według godzin pracy (tzw. „Stundenlohnvertrag”)
4. Zmiany zachodzące w trakcie wykonania robót i dopasowanie wynagrodzenia; wynagrodzenie dodatkowe
4.1. Zmiany ilości prac budowlanych
4.2. Zmiany rodzaju prac budowlanych lub zmiany sposobu wykonania prac budowlanych
4.2.1. Prawo inwestora do jednostronnej zmiany rodzaju prac lub sposobu wykonania prac
4.2.2. Dopasowanie wynagrodzenia według § 2 ust 5 VOB/B
4.3. Zmiany dotyczące czasu wykonania robót budowlanych
4.4. Prace dodatkowe
5. Odbiór prac
5.1. Rodzaje odbioru robót budowlanych
5.2. Skutki odebrania robót budowlanych
5.3. Zastrzeżenia podczas odbioru prac
5.4. Fikcja odbioru robót (tzw. „fiktive Annahme”)
5.5. Odbiór częściowy
6. Wymagalność wynagrodzenia za roboty budowlane
6.1. Wymagalność pełnego wynagrodzenia za roboty budowlane
6.2. Formalne wymogi składania rachunków za wynagrodzenie
6.3. Wstępne wynagrodzenie częściowe (tzw. „Abschlagzahlung”)
6.4. Częściowa płatność końcowa (tzw. „Teilschlusszahlung”)
6.5. Rachunek końcowy (tzw. „Schlussrechnung”)
6.6. Potrącenia i odliczenia od rachunku
7. Zabezpieczenie roszczeń przez inwestora
7.1. Porozumienie co do zabezpieczenia roszczeń
7.2. Rodzaje zabezpieczenia
7.3. Wysokość zabezpieczenia
7.4. Prawo wyboru i prawo wymiany zabezpieczenia
7.5. Zabezpieczone roszczenia
7.6 Zwrot zabezpieczeń
8. Zabezpieczenie roszczenia wykonawcy o wypłatę wynagrodzenia
8.1. Zabezpieczenie wynagrodzenia według § 648a BGB
8.2. Zabezpieczenie roszczenia o wynagrodzenie poprzez ustanowienie hipoteki zabezpieczającej na nieruchomości inwestora według § 648 BGB
8.3. Zabezpieczenie roszczeń wykonawcy w sposób umowny
9. Znaczenie pełnomocnictwa


Załączniki


Zał. 1
Swoboda świadczenia usług a swoboda osiedlania się przedsiębiorstw
I. Kryteria rozróżnienia
II. Niektóre konsekwencje
1. Zameldowanie podjęcia działalności gospodarczej w Niemczech
(„Gewerbeanmeldung”) według § 14 GewO i § 4 GewO
2. Rejestr rzemieślniczy – tzw. Handwerksrolle


Zał. 2
Lista przepisów prawnych i administracyjnych mająca zastosowanie
w przypadkach delegowania pracowników do wykonywania
umowy o dzieło w Niemczech według § 2 AEntG

Zał. 3
Wzór formularza do dokonania zgłoszenia według § 18 AEntG.

 

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2011
  • https://prod.ceidg.gov.pl
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Leipziger Platz 2, Berlin 10117, Republika Federalna Niemiec
tel.: +49 30 206 226 70, fax: +49 30 206 226 730, e-mail: ,
Godziny urzędowania: pn.- pt., godz. 8.15-16.15
Czas lokalny: